de | en

Discrete Optimization

Exam MA3502 in WS 2019/20

Assignment to Modules

Current Exam Dates

Modulprüfung

Date Fri, 2020-02-21, 15:30 till 16:30
Location 00.02.001
MI: MI HS 1, Friedrich L. Bauer Hörsaal
Remarks
Registration till 2020-01-15 (cancelation of registration till 2020-02-14)

Modulprüfung

Date Tue, 2020-04-07, 11:00 till 12:00
Location Interims II: Hörsaal 2, "Interims II"
Remarks
Registration till 2020-03-30 (cancelation of registration till 2020-03-31)
Top of page