de | en

Exam to Experimental Physics 2 [for CH]

Exam PH9003 in SS 2019

Assignment to Modules

Current Exam Dates

Modulprüfung

Date Mon, 2019-07-29, 8:00 till 9:30
Location MW: Gustav-Niemann-Hörsaal
Interims II: Hörsaal 1 "Interims II"
Remarks
Registration till 2019-06-30 (cancelation of registration till 2019-07-22)

Modulprüfung

Date Mon, 2019-10-07, 10:30 till 12:00
Location MW: Gustav-Niemann-Hörsaal
Remarks
Registration till 2019-09-23 (cancelation of registration till 2019-09-30)
Top of page