de | en

Markov Chains

Exam MA2404 in WS 2019/20

Assignment to Modules

Current Exam Dates

Modulprüfung

Date Thu, 2020-02-27, 10:30 till 11:30
Location 00.02.001
MI: MI HS 1, Friedrich L. Bauer Hörsaal
00.04.011
MI: MI Hörsaal 2
Remarks
Registration till 2020-01-15 (cancelation of registration till 2020-02-20)

Modulprüfung

Date Tue, 2020-04-14, 13:30 till 14:30
Location Interims II: Hörsaal 1 "Interims II"
Remarks
Registration till 2020-03-30 (cancelation of registration till 2020-04-07)
Top of page