de | en

Linear and Convex Optimization

Exam MA2504 in SS 2019

Current Exam Dates

Modulprüfung

Date Mon, 2019-08-12, 8:00 till 9:30
Location MW: Johann-Bauschinger-Zeichensaal
MW: Gustav-Niemann-Hörsaal
Remarks
Registration till 2019-06-30 (cancelation of registration till 2019-08-05)

Modulprüfung

Date Thu, 2019-10-10, 9:00 till 10:30
Location Interims II: Hörsaal 1 "Interims II"
Remarks
Registration till 2019-09-23 (cancelation of registration till 2019-10-03)
Top of page